پنجشنبه 22 آذر 1397   10:43:43

ردیف
نام و نام خانوادگی تاریخ نوع انتخاب
شروع خدمت خاتمه خدمت
۱ سید احمد خان رفعت ۱۷ فروردین ۱۳۱۱ ۳۱ شهریور ۱۳۱۲ انتصابی
۲ میرزا محمودخان جابری ۱ مهر ۱۳۱۲ ۲۷ فروردین ۱۳۱۳ انتصابی
۳ میرزا سید فضل ا... خان دبیر مجتبایی ۲۸ فروردین ۱۳۱۳ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۱۸ انتصابی
۴ مصطفی قلی صارمی ۱ خرداد ۱۳۱۸ ۱۵ آبان ۱۳۱۹ انتصابی
۵ مجید پاشا ابراهیمی ۱۶ آبان ۱۳۱۹ ۱۵ مهر ۱۳۲۰ انتصابی
۶ حسن بدیع حجازی ۱۶مهر ۱۳۲۰ ۱۹ فروردین ۱۳۲۱ انتصابی
۷ عبدالحسین سلطانی ۲۰ فروردین ۱۳۲۱ ۲۴ بهمن ۱۳۲۱ انتصابی
۸ امیر دانشور ۲۵ بهمن ۱۳۲۱ ۲۳ تیر ۱۳۲۲ انتصابی
۹ حسینعلی دارا ۲۴ تیر ۱۳۲۲ ۸ شهریور ۱۳۲۳ انتصابی
۱۰ جواد عسگری ۹ شهریور ۱۳۲۳ ۱۳ دی ۱۳۲۵ انتصابی
۱۱ کاظم ناصر فاطمی ۱۴ دی ۱۳۲۵ ۱۹ بهمن ۱۳۲۶ انتصابی
۱۲ شکر الله منوچهری ۲۰ بهمن ۱۳۲۶ ۵ آذر ۱۳۳۱ انتخابی
۱۳ سیدجلال مدیر فاطمی ۶ آذر ۱۳۳۱ ۹ اردیبشهت ۱۳۳۳ انتصابی
۱۴ محمد حیدرزاده ۱۰ اردیبهشت ۱۳۳۳ ۱۵ مرداد ۱۳۳۳ انتصابی
۱۵ تقی صادقی ۱۶ مرداد ۱۳۳۳ دوم تیر ۱۳۳۴ انتصابی
۱۶ عبدالحمید معصومی سوم تیر ۱۳۳۴ ۳۱ خرداد ۱۳۳۵ انتصابی
۱۷ محمدحسین دادخواه ۱ تیر ۱۳۳۵ ۳۰ آذر ۱۳۳۵ انتصابی
۱۸ منصور انواری ۱ دی ۱۳۳۵ ۱۰ خرداد ۱۳۳۶ انتصابی
۱۹ اسحاق عین‌اللهی ۱۱ خرداد ۱۳۳۶ ۱۰ اسفند ۱۳۳۶ انتصابی
۲۰ عباس دبیر وزیری ۱۱ اسفند ۱۳۳۶ ۳۱ فروردین ۱۳۳۸ انتصابی
۲۱ نجم‌الدین لرستانی ۱ اردیبهشت ۱۳۴۰ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۰ انتصابی
۲۲ منوچهر سعیدی ۱۲اردیبهشت۱۳۴۰ ۷ آبان ۱۳۴۰ انتخابی
۲۳ سیدجلال مدیر فاطمی ۲ آبان ۱۳۴۰ ۱۵ آذر ۱۳۴۱ انتخابی
۲۴ شهاب‌الدین مشکاتی ۱۵ آذر ۱۳۴۱ ۲۱ تیر ۱۳۴۲ انتصابی
۲۵ ملک منصور خواجه نوری ۲۲ تیر ۱۳۴۲ ۳۱ تیر ۱۳۴۳ انتصابی
۲۶ ضیاءالدین پور محسن ۱ مرداد ۱۳۴۳ ۱۰ مرداد ۱۳۴۴ انتصابی
۲۷ ابوالقاسم دادگو ۱۱ مرداد ۱۳۴۴ ۲۸ دی ۱۳۴۷ انتصابی
۲۸ سرتیپ پرویز امین ۲۹ دی ۱۳۴۷ ۱ بهمن ۱۳۴۹ انتخابی
۲۹ جعفر محبوبی ۲ بهمن ۱۳۴۹ ۱۵ اردیبشهت ۱۳۵۰ انتخابی
۳۰ حسین قاسمی نژاد ۱۶ اردیبهشت۱۳۵۰ ۱۵ خرداد ۱۳۵۵ انتخابی
۳۱ مهدی صابری ۱۶ خرداد ۱۳۵۵ ۱۴ آبان ۱۳۵۵ انتصابی
۳۲ سیدعبدالله عظیمی ۱۵ آبان ۱۳۵۵ ۲۷ آبان ۱۳۵۷ انتخابی
۳۳ اصغر توکلی ۲۸ آبان ۱۳۵۷ ۲۸ آذر ۱۳۵۷ سرپرست
۳۴ مهدی وفائی ۲۹ آذر ۱۳۵۷ ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ انتخابی
 

کلیه حقوق این پایگاه متعلق شهرداری قم می باشد