رفتن به محتوای اصلی
۱ بهمن, ۱۴۰۲ / ۱۰:۳۳

آگهی فراخوان عمومی (شناسایی سرمایه گذار)

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار

شهرداری قم در نظر دارد انجام پروژه زیر را از طریق رقابت عمومی دومرحله ای با مشخصات و شرایط کلی زیر به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

 

ردیف

شناسه سامانه ستاد

عنوان سرمایه گذاری

مبلغ برآورد

هزینه سرمایه گذاری (ریال)

مبلغ تضمین

فرایند ارجاع کار

(ریال)

مدت اجرا

1

2002050235000117

احداث مجتمع تجاری مسکونی واقع در بلوک SW22 بلوار پیامبر اعظم(ص)

1,725,906,170,196

25,959,000,000

36 ماه

2

2002050235000118

احداث مجتمع تجاری مسکونی واقع در بلوک SW23 بلوار پیامبر اعظم(ص)

1,356,909,541,700

21,803,643,126

36 ماه

3

2002050235000119

احداث مجتمع تجاری مسکونی واقع در بلوار شهید روحانی

160,535,310,527

3,210,000,000

20 ماه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- متقاضیان محترم می توانند از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانیwww.setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند و می بایست هزینه خرید اسناد به مبلغ 2,000,000 ریال را به شماره حساب 100600460058 به نام شهرداری قم واریز و مستندات واریزی را به شهرداری قم ارائه نمایند.(هزینه خرید اسناد غیرقابل استرداد است).
2-سایر شرایط فراخوان عمومی در اسناد و مدارک درج شده است و شرکت کنندگان مکلف‌اند کلیه اسناد و مدارک را امضاء کرده و به همراه پیشنهاد قیمت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ارائه نمایند. امضاء اسناد و مدارک به منزله قبول تمامی شرایط می‌باشد.  
3-تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: به صورت الف- ضمانت‌نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز.  ب- اصل فیش واریزی.  پ. ضمانت نامه های بیمه ای صادره توسط موسسات بیمه گر.  ت. گواهی خالص مطالبات تایید شده قراردادها.  مورد قبول است. جهت واریز وجه نقد به حساب شهرداری قم (سپرده حسن انجام کار) نزد بانک شهر به ‎شماره حساب بانکی ایران (شبا) شهرداری قم: (54 – 4300 – 0300 – 0010 – 0000 – 0610 – 07IR) اقدام فرمایید.
4-مهلت خرید و تحویل اسناد:
-مهلت خرید اسناد: از روز شنبه مورخ 30/10/1402  لغایت روز پنج شنبه مورخ 12/11/1402  تا ساعت 19:00 است.
-مهلت ارائه پیشنهاد: از روز شنبه مورخ 30/10/1402  لغایت روز پنج شنبه  مورخ 26/11/1402 تا ساعت 12:00 است.
-زمان بازگشایی پاکات : روز  یکشنبه مورخ  29/11/1402 ساعت 08:00 در تالار جلسات شهرداری قم برگزار می گردد.
5-جهت پاسخگويي به سوالات عمومی تخصصي با حوزه سرمایه گذاری  با شماره  ثابت 36104341– 025  تماس حاصل فرمائيد.
6-محل تسلیم ضمانت شرکت در فرایند انجام کار به نشانی قم، بلوار امام موسي صدر، جنب بوستان شهید بنيادي، شهرداري مركزي، طبقه ششم، اداره کل حراست می‌باشد.  


https://qom.ir/yFPYK