رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه‌ها

فرصت استثنائی برای تعیین تکلیف آرای قطعی کمیسیون ماده 100 تا پایان سال ۱۴۰۰

نظر به بند ت تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور مبنی بر تعیین تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهر ساخته‌شده و تا قبل از پایان سال 1400 پرونده آن‌ها در کمسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها منجر به صدور رأی قطعی